English ภาษาไทย
Call 02-026-6462 or Contact Us

Please visit our Facebook pages:

Ploen Restaurant facebook.com/ploen.restaurant
Caretery facebook.com/caretery.catering
Delibites facebook.com/delibites.box

แถลงข่าว กระทรวงวัฒนธรรม

“Siam Discovery”

Event งานแถลงข่าวการจัดงาน “เด็กไทยกับไอที”
Client กระทรวงวัฒนธรรม
Date วันที่ 14 ตุลาคม 2556
Venue แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น1 สยามดิสคัพเวอรี่ เซ็นเตอร์
Food ค็อกเทล
Details กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงาน “เด็กไทยกับไอที” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอที ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม และเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์