English ภาษาไทย
Call 0-2537-8906 or Contact Us

Please visit our Facebook pages:

Ploen Restaurant facebook.com/ploen.restaurant
Caretery facebook.com/caretery.catering
Delibites facebook.com/delibites.box

ข้อตกลงการใช้บริการห้องส่วนตัว (Private Room)ข้อตกลงการจองห้องส่วนตัว

1.การจองห้อง
  - บริษัทคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าห้อง และค่าบริการ (Service Charge) 10% ของราคาอาหารและเครื่องดื่ม
  - ลูกค้าต้องมัดจำค่าห้องเต็มจำนวนภายใน 1 วันหลังวันจอง เพื่อยืนยันการจองห้อง
  - หากลูกค้าไม่มัดจำในวัน-เวลาที่กำหนดและบริษัทไม่สามารถติดต่อท่านได้ บริษัทขอยกเลิกการจองเพื่อให้สิทธิ์การจอง
    กับลูกค้าท่านต่อไป หรือเมื่อถึงวัน
  - เวลาเข้าใช้บริการตามที่ลูกค้าจองไว้ ลูกค้ายังไม่มาและติดต่อไม่ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง

2.การยกเลิกการจอง หากลูกค้ามีเหตุจำเป็น ต้องยกเลิกการจัดงานหรือต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจอง
  - ต้องแจ้งกับพนักงานขายโดยตรงทางโทรศัพท์เท่านั้น (ไม่รับเรื่องจากช่องทางอื่นใดทั้งสิ้น)
  - ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันงานอย่างน้อย 2 วัน (ในเวลาทำการเวลา 9.00 – 17.00 น.) จึงจะสามารถเลื่อนวันการจอง
    และนำเงินมัดจำมาใช้ได้ในครั้งต่อไป ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน หากยกเลิกน้อยกว่าวันที่กำหนดไว้ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินมัดจำ

_____________________________________________

ข้อตกลงการเข้าใช้บริการ

1.ช่วงเวลาการใช้บริการห้อง
  - การจองใช้ห้องในช่วงกลางวัน ลูกค้าสามารถใช้ห้องได้ระหว่างเวลา 11.00 – 15.30 น.
  - การจองใช้ห้องในช่วงเย็น ลูกค้าสามารถใช้ห้องได้ระหว่างเวลา 17.00 – 22.30 น
    หมายเหตุ : ร้านอาหารเพลิน เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00 – 22.30 น. (Last Oder 22.15 น.)
2.กรณีลูกค้าต้องการเปิดแอร์ก่อนเวลา คิดค่าบริการ ห้องละ 500 บาท / ชั่วโมง
3.หากลูกค้าสั่งอาหารและเครื่องดื่มล่วงหน้า บริษัทจะเริ่มทำอาหารเมื่อลูกค้ามาถึงที่ร้านแล้วเท่านั้น
4.บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้านำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานภายในร้านอาหาร (ยกเว้น สุราไม่คิดค่านำเข้า)

    หากฝ่าฝืน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการนำเข้าอาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้

  - อาหารอื่นๆ จากภายนอก คิดค่านำเข้าจานละ 100 บาท
  - ค่าปอกผลไม้ คิดค่านำเข้าจานละ 100 บาท
  - นำไวน์เข้ามา คิดค่าเปิดขวด ขวดละ 50 บาท

5.บริษัทไม่รับปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่ลูกค้านำเข้ามาเองในทุกๆ กรณี
6.บริษัทไม่อนุญาตให้นำอาหารและผลไม้ที่มีกลิ่นแรงเข้ามารับประทานในร้านอาหารโดยเด็ดขาด อาทิเช่น ทุเรียน เป็นต้น
7.บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาภายในร้านโดยเด็ดขาด

_____________________________________________

ข้อตกลงเรื่องสถานที่และอุปกรณ์

หากมีอุปกรณ์มาติดประดับตกแต่ง บริษัทอนุญาตให้ติดได้ในที่ที่กำหนดไว้ให้ ไม่อนุญาตให้มีการตอก ยึด หรือติดสิ่งใดๆ
หมายรวมถึงการใช้สก็อตเทป เทปกาวชนิดต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับผนังห้อง เพดาน หรือพื้นห้องโดยเด็ดขาด
หากดำเนินการโดยพลการ ท่านต้องรับผิดชอบจัดเก็บให้ห้องคงสภาพเดิม โดยต้องไม่ทำความเสียหายกับสถานที่ หากเกิดความเสียหาย
ท่านจะต้อง ชำระค่าความเสียหาย ตามการประเมินของเจ้าหน้าที่

_____________________________________________

ข้อตกลงเรื่องการชำระเงิน

1.เงินมัดจำการจองห้อง สามารถชำระได้ 2 ช่องทางคือ
  - ชำระที่ร้านอาหารด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต
  - โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แคร์เตอร์รี่ จำกัด เลขที่บัญชี 129-5-44699-9

2.ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่จัดงาน โดยสามารถชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น
   บริษัทไม่รับชำระด้วยเช็คในทุกกรณี
3.โปรดเก็บหลักฐาน การชำระเงินมัดจำหรือใบโอนเงินผ่านธนาคาร และนำมามอบให้แก่พนักงานบริการในวันจัดงาน
   เพื่อความสะดวกในการหักยอดชำระเงิน
button_downloadpdf